közérdekű adatok

A 2011. évi CXII. törvény 1.sz. melléklete

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Intézet hivatalos neve, székhelye, címe, telefon, fax, email, honlap, ügyfélszolgálata
I.2. Szervezeti felépítése, szervezeti egységek, egységek feladatai
- Szervezeti felépítés, szervezeti egységek
- Szervezeti egységek feladatai

I.3. Intézet vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, elérhetősége, alapító okirata, jogállása

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségei

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
- SZMSZ
- Alapító okirat
- Adatvédelmi szabályzat
- Alapvető jogszabályok

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a özszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
- Szakrendelések
- Térítési díj szabályzat
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
- Adatbázisok

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
- Közzétételi szabályzat
- Az információs jogokkal foglalkozó személy neve

II.14. közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
- Betegforgalmi adatok 2020 - 2021
- Betegforgalmi adatok 2019 - 2020

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
- Költségvetés (2022)
- Költségvetés (2021)
- Költségvetés (2020)
- Költségvetés (2019)
- Költségvetés (2018)
- Költségvetés (2017)
- Éves beszámoló (2021)
- Éves beszámoló (2020)
- Éves beszámoló (2019)
- Éves beszámoló (2018)
- Éves beszámoló (2017)

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
- 2020. 4. negyedévi statisztikai adatok
- 2019. évi statisztikai adatok
- 2018. évi statisztikai adatok

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

- 2020. évi 5 m forintot elérő, vagy meghaladó szerződések
- 2019. évi 5 m forintot elérő, vagy meghaladó szerződések
- 2018. évi 5 m forintot elérő, vagy meghaladó szerződések
- 2017. évi 5 m forintot elérő, vagy meghaladó szerződések

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv - 2021
Közbeszerzési terv - 2020